Alternatif Çözüm İş Hukukunda Arabuluculuk
Arabuluculuk; tarafların içinde bulundukları uyuşmazlığı tarafsız bir üçüncü kişi yardımı ile mahkemeye gitmeden ya da mahkeme yönlendirmesiyle çözmelerinde kullanabilecekleri en etkin yöntemdir. Tarafların uzun yargılama süreleri ve masraflarının göz önüne aldığından bu alternatif çözüm yaklaşımının tercih edileceği aşikârdır.

Kimler Arabulucu Olabilir?
Arabulucuların tıpkı diğer gelişmiş ülkelerde olduğu gibi farklı meslek guruplarına da açılmasının sistemin başarısı için önemli bir yol ayrımı olduğu kanısındayım. Arabuluculuk sistemi bir hukuk bilgisinden çok uzlaşma kültürünün ve yeteneğinin ön planda olduğu bir süreçtir. Nitekim arabulucuların alması gereken eğitimlere baktığımızda kişisel gelişim ve uzlaşma eğitimlerden ibaret uluşu da bu tespitimi doğrulamaktadır.28540 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği 26.maddesi gereğince Hukuk Fakültesi Mezunu 5 yıllık kıdeme sahip Avukatlar arabuluculuk eğitimine katılarak arabulucu olabilir.

Arabuluculuk Eğitimleri Neleri Kapsar?
Arabuluculuk eğitimlerinin Türkiye Barolara Birliği, Bünyesinde hukuk fakültesi olan Üniversiteler ve Adalet Bakanlığı Akademisi tarafından verilebilirArabulucular Yönetmeliğin 26.maddesinde gereğince aşağıda ki eğitimleri almak durumdadırlar. (1) Arabuluculuk eğitimi, hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra beş yıllık meslekî kıdem kazanmış kişiler tarafından alınan, arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel bilgileri, iletişim becerileri, müzakere ve uyuşmazlık çözüm yöntemleri, psikoloji ile diğer teorik ve pratik bilgileri içeren ve arabuluculuğun yerine getirilmesi için gerekli olan bilgi ve becerilerin kazanılmasını amaçlayan eğitimi ifade eder.(2) Arabulucu olacak kişilere asgari otuz altı saati teorik ve oniki saati uygulamalı olmak üzere toplam kırk sekiz saat arabuluculuk eğitimi verilir.(3) Teorik eğitimin altı saati(a) bendinde belirtilen arabuluculuk için gerekli olan temel hukuk bilgisinin, otuz saati ise(b) bendinde belirtilen arabuluculuk için gerekli olan teknik bilginin ve becerinin verilmesinden oluşur.a) Arabuluculuk için gerekli olan temel hukuk bilgisi eğitimi; arabuluculuğa elverişli alanlar, yargılama aşamasında arabuluculuğa başvurulması hâlinde dikkat edilmesi gereken hususlar, arabuluculuk müzakereleri sonunda yapılması gereken işlemler ile bir anlaşmanın ortaya çıkması hâlinde bu anlaşmanın düzenlenmesi ve hukuki niteliği gibi hususları kapsar. b) Teknik bilgi eğitimi; iletişim becerileri ve beden dili, müzakere yöntemleri, toplantı yönetimi, psikoloji, gelişim psikolojisi, kişilik, davranış bozuklukları, öfke kontrolü ve sosyal psikoloji ile sorun çözme becerileri, uyuşmazlık analizi ve uyuşmazlık çözümünde uygulanacak yöntemler, arabuluculuk süreci ve arabuluculukta uyulması gereken etik kurallar gibi arabuluculuğa yönelik eğitimleri içerir.(4) Uygulama eğitimi; adayların bireysel ve gruplar hâlinde sistematik teknikleri kullanma becerilerini geliştirmelerini sağlayacak örnek uyuşmazlık çözüm çalışmaları ile uygulama gözetimi faaliyetlerini içerir. Bu kapsamda; eğitim alanlardan örnek bir uyuşmazlık senaryosu ortaya koymaları ve arabuluculuk yöntemini kullanarak uyuşmazlığı çözüme kavuşturmaları, akabinde eğitmenlerle birlikte grup değerlendirmeleri yapmaları beklenir. (5) Arabuluculara, arabuluculuk eğitim izni verilen kuruluşlarca teorik ve uygulamalı, toplam sekiz saatten az olmamak üzere yılda en az bir defa yenileme eğitimi verilir. Arabulucular her yıl verilen bu sekiz saatlik eğitime katılmak zorundadırlar.(6) Eğitime katılanların, belgeye dayalı ve eğitim kuruluşlarınca kabul edilen haklı bir mazeretleri olmadıkça arabuluculuk eğitimi süresince verilen ders ve çalışmalara katılımları zorunludur. Eğitim kuruluşlarınca, adayların derslere devam durumunu gösteren çizelge düzenlenir ve kabul edilebilir haklı bir mazereti bulunmaksızın derslerin 1/12'sine devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişiği kesilir.
Copyright 2016 - Smmm Hakan Ceylan- Tüm Hakları Saklıdır
Copyright 2016 - Smmm Hakan Ceylan- Tüm Hakları Saklıdır